سامانه مدیریت کتابخانه دانشگاه شیخ بهایی

نسخه های موجود کتاب

عنوان: هوش محاسباتی : مبانی شبکه های عصبی

پدیدآور: منهاج ، محمد باقر

بازگشت به جستوجوی کتاب
شماره ثبتشماره دیوییرشتهمحل نگهداریوضعیت
593ه815م006/3 کامپیوتر مجموعه2موجود 
641ه815م006/3 کامپیوتر مجموعه2موجود 
3713ه815م006/3 کامپیوتر مجموعه2موجود 
5959ه815م006/3 کامپیوتر مجموعه2موجود 
7391ه815م006/3 کامپیوتر مجموعه2موجود 
8421ه815م006/3 کامپیوتر مجموعه3موجود 
نمایش 1-6 از 6 نتیجه