سامانه مدیریت کتابخانه دانشگاه شیخ بهایی

نسخه های موجود کتاب

عنوان: آموزش مقدماتی نرم افزار MINITAB RELE ASE 11. 12

پدیدآور: جمشیدیان ، احمدرضا

بازگشت به جستوجوی کتاب
شماره ثبتشماره دیوییرشتهمحل نگهداریوضعیت
2861 الف 649 ج 519/502855369 آمار  مجموعه3موجود 
5091 الف 649 ج 519/502855369 آمار  مجموعه3موجود 
5092 الف 649 ج 519/502855369 آمار  مجموعه3موجود 
5093 الف 649 ج 519/502855369 آمار  مجموعه3موجود 
5094 الف 649 ج 519/502855369 آمار  مجموعه3موجود 
5095 الف 649 ج 519/502855369 آمار  مجموعه2موجود 
18218 الف 649 ج 519/502855369 آمار  مجموعه3موجود 
نمایش 1-7 از 7 نتیجه